Privacy Policy – Tuning.bg към началната страница

Политика за защита на личните данни за www.tuning.bg

Ако се нуждаете от повече информация или имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронната поща в admin@tuning.bg.

В www.tuning.bg, неприкосновеността на личния живот на нашите посетители е от изключителна важност за нас. Декларация за поверителност Този документ очертава видове лична информация е получена и се събират от www.tuning.bg и как тя се използва.

Регистрационните файлове
Подобно на много други уеб сайтове, www.tuning.bg прави използването на лог файлове. Информацията вътре в лог файловете Internet Protocol (IP) адреси, вид браузър, интернет доставчик (ISP), дата / време, отнасящи / излизане страници, и броя на кликванията, за да анализира тенденциите, да управлява движението на сайта, следите потребител “ около мястото, и събира демографска информация. На IP адреси и друга подобна информация не са свързани с всяка информация, която е лична.

Бисквитки и уеб паяци
www.tuning.bg прави използва бисквитки за да съхранява информация за посетителите предпочитания, запис на специфична информация, на страниците на потребителя достъп или да посетите, персонализират уеб съдържание въз основа на посетителите на типа на браузъра или друга информация, която посетителят изпраща през техния браузър.

С помощта на cookies
:: Google, като трета страна оператор, използва бисквитки за показването на реклами на www.tuning.bg.
:: Използването на Google на cookiesтя дава възможност за показването на реклами на потребителите, на базата на тяхното посещение в www.tuning.bg и други сайтове в Интернет.
. :: Потребителите могат да откажат от използването на „cookies“ на DART, като посетите рекламата на Google и съдържателната мрежа на неприкосновеността на личния живот на следния URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Някои от нашите рекламни партньори може да използва бисквитки и уеб маяци на нашия сайт. Нашите рекламни партньори са ….
Google Adsense

Тези трети лица, рекламни сървъри или рекламни мрежи използват технологията за реклама и връзки, които се появяват на www.tuning.bg изпращат директно на вашите браузъри. Те получават автоматично Вашият IP адрес, когато това се случи. Други технологии (като например бисквитки, JavaScript, или уеб маяци) също могат да бъдат използвани от трети лица, рекламни мрежи, за измерване на ефективността на своите реклами и / или да персонализирате рекламния съдържание, което виждате.

www.tuning.bg има няма достъп или контрол върху тези бисквитки, които се използват от трети лица рекламодатели.

Вие трябва да се консултират със съответните политики на поверителност на тези трети лица, рекламни сървъри за по-подробна информация за техните практики, както и за инструкции за това как да се откажете от определени практики. www.tuning.bg „политика за поверителност не се прилага, и ние не може да контролира дейността на тези на други рекламодатели и уеб сайтове.

Ако желаете да деактивирате „cookies“, можете да го направите чрез вашия браузър индивидуални опции. По-подробна информация за cookies управление с определени уеб браузъри, може да се намери на браузърите съответните уебсайтове.

 

 

Privacy Policy for www.tuning.bg

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at admin@tuning.bg.

At www.tuning.bg, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.tuning.bg and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, www.tuning.bg makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.tuning.bg does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.tuning.bg.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.tuning.bg and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.tuning.bg send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.tuning.bg has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.tuning.bg’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.